Oferta

Nowe Usługi

Zobacz nasze nowe usługi, przygotowane specjalnie z myślą o dynamicznie zmieniającym się....

Doradztwo strategiczne

Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych.

Fuzje i przejęcia

Doradzaliśmy w ponad 100 dużych projektach kupna - sprzedaży całych firm, strategicznych pakietów ich akcji lub udziałów, ewentualnie zorganizowanych części ich majątku.

Doradztwo finansowe

W ramach doradztwa finansowego BAA Polska oferuje pełną obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz „wejście” funduszy inwestycyjnych.

Zarządzanie zmianą

Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja.

Projekty UE

Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł.

Ekspertyzy i opinie

Unikatowym elementem oferty BAA Polska są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe.

FIRMA100+

FIRMA100+ jest to jedyny na polskim rynku zbilansowany pakiet narzędzi, który w sposób systemowy, w oparciu o różne i zindywidualizowane formy – doradztwo, seminaria, audyty, analizy, modele, warsztaty – skutecznie pomaga przedsiębiorstwom budować i wzmacniać potencjał adaptacyjny oraz zdolności do rozwoju w długim, nawet wielopokoleniowym horyzoncie czasowym.

E-Doradca

Usługa w trakcie wdrażania.

Podkategorie

Ponad 1,5 mld zł – to łączna wartość środków finansowych, jakie BAA pozyskała dla naszych Klientów.

W ramach doradztwa finansowego BAA Polska oferuje pełną obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz „wejście” funduszy inwestycyjnych.
Dzięki wieloletniej obecności na rynku i współpracy z instytucjami finansowymi, niejednokrotnie wręcz osobistej znajomości pracujących tam decydentów, posiadamy doskonałą znajomość stosowanych przez te instytucje procedur i zasad postępowania oraz kryteriów oceny kierowanych do nich wniosków. Doświadczenie to pozwala pomóc naszym klientom w wyborze źródła i sposobu pozyskania środków rozwojowych. Ułatwia to przebrnięcie przez procedury jakie związane są z tymi aplikacjami.
Z naszych usług w tym obszarze doradztwa skorzystało już ponad 150 firm, w tym znanych dużych firm i spółek giełdowych.

BAA Polska posiada w swoim dorobku ponad 150 znaczących projektów związanych z zarządzaniem zmianą. W najszerszej formie prace takie realizowano dla dużych podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej lub grup kapitałowych (PGNiG, AGROS, PEKAES, PKP). Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja – Restrukturyzacja - Prywatyzacja.

Zarządzanie zmianą polega na dostosowywaniu sposobu działania firmy do ewoluujących warunków otoczenia w celu osiągania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Proces ten może obejmować wszystkie obszary przedsiębiorstwa ale też ograniczać się tylko do sfer, które zdaniem Klienta nie działają właściwie.

Doradzanie w projekcie zarządzanie zmianą odbywa się w kilku fazach. Wstępem jest diagnoza stanu wraz z wyznaczeniem przyczyn niesprawności. W fazie drugiej – w zależności od wielkości i rodzaju tego niedostosowania – następuje opracowanie programu optymalizacji modelu biznesowego, programu restrukturyzacji, założeń doskonalenia kultury organizacji ewentualnie transferu innowacji. Później określane są narzędzia wdrażania zmian, źródła finansowania tego procesu, jego wykonawcy i harmonogram czasowy. Fazę końcową stanowi wprowadzenie w życie przedmiotowych zmian.

W sytuacji gdy eksperci BAA pełnią funkcję stałych doradców zarządu firmy to ich zadaniem jest także bieżące monitorowanie działalności operacyjnej i lokalizacji obszarów wymaganych zmian.

Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł.

Aktywność BAA Polska w obszarze projektów pomocowych obejmuje dwie formy. Pierwsza to pozyskiwanie środków pomocowych dla naszych Klientów dla potrzeb wspierania rozwoju ich działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze środowiskiem naukowym i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programów pomocowych, naszą specjalizacją stało się pozyskiwanie dotacji dla przedsięwzięć nietypowych, o złożonej strukturze podmiotowej, łączących prace badawczo-rozwojowe z procesami inwestycyjnymi.

Druga forma naszej aktywności w tej sferze to bezpośrednia realizacja projektów finansowanych ze środków pomocowych. Są to duże prace analizujące różne aspekty polskiej gospodarki, kampanie informacyjno-promocyjne oraz projekty doradczo-szkoleniowe. Poza BAA uczestniczą w nich przedsiębiorstwa i podmioty sfery publicznej.

Zdobyte doświadczenia praktyczne z zakresu funkcjonowania mechanizmów dotacyjnych wykorzystują eksperci BAA w pracach instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie w Polsce funduszy pomocowych takich jak:

  • Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013;
  • Zespół Problemowy Trójstronnej Komisji ds. funduszy strukturalnych UE;
  • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
  • Komitet Monitorujący Zintegrowany Program operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Usługa w trakcie wdrażania.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2018